Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden voor gebruik van www.vermilionenergy.nl

Dit is de website van Vermilion Energy Netherlands B.V. Deze website is eigendom van en wordt bijgehouden door Vermilion Energy Netherlands B.V., een besloten vennootschap die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34201179 en statutair gevestigd is in Amsterdam, bezoekadres: Zuidwalweg 2, Harlingen.

Tenzij anders is vermeld hebben verwijzingen op deze website naar ‘Vermilion’, of ‘het bedrijf’, of ‘we/wij’, of ‘onze’ betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen (samen de “Vermilion Groep”), waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen.

In deze gebruiksvoorwaarden geven wij de voorwaarden aan waaronder wij de informatie op onze website aanbieden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de gehele inhoud van onze website. Wij verzoeken u deze gebruiksvoorwaarden nauwkeurig en in zijn geheel te lezen voordat u gebruik maakt van onze website. Indien u (onderdelen van) onze website opent en/of gebruikt, geeft u daarmee aan bekend te zijn met de volledige inhoud van de gebruiksvoorwaarden en deze stilzwijgend geaccepteerd te hebben.

Op onze website staat informatie die zowel van de Vermilion Groep als uit andere bronnen afkomstig is. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en actueel is. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op onze website altijd juist, volledig en/of actueel is.

De inhoud van onze website dient slechts ter informatie en beoogt geen financieel, juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of andersoortig advies te bieden, en mag dus niet als zodanig worden geïnterpreteerd. Wij adviseren u niets te doen of na te laten gebaseerd op de informatie (of het afwezig zijn van informatie) op onze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van onze website.

Onze website bevat ook links naar websites van derden, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Wij hebben geen invloed op de inhoud en/of veiligheid van websites van derden, en aanvaarden aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden en de consequenties van het gebruik daarvan.

Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor consequenties ten gevolge van het gebruik van onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke aanspraak, schade of verlies dan ook, al dan niet direct of indirect het gevolg van het gebruik van onze website of van materiaal op, dan wel verkregen via, onze website.

Hoewel wij ons inspannen om onze website te beschermen tegen computervirussen en dergelijke, kunnen wij niet garanderen dat onze website zulke virussen niet bevat. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortkomt uit het overbrengen van virussen en dergelijke via onze website of via welk bestand dan ook dat beschikbaar is op onze website om te downloaden.

De inhoud (tekst en afbeeldingen) die wij hebben geplaatst op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Vermilion of wij hebben toestemming van de eigenaar van het materiaal om dit te gebruiken voor onze website. Wanneer u informatie en/of materiaal op onze website onbevoegd gebruikt, kan dat in strijd zijn met wet- en regelgeving. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid wanneer u onbevoegd gebruik maakt van informatie op onze website. Ook ons handelsmerk is ons eigendom en mag alleen worden gebruikt met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermilion.

U mag voor persoonlijke, niet bedrijfsmatige doeleinden informatie van onze website afdrukken en downloaden, maar u mag niet informatie wijzigen of een afbeelding van onze website los van de bijbehorende tekst gebruiken. Ander gebruik van informatie op onze website is niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming toegestaan.

Wij kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing onze website en de inhoud ervan aanpassen of veranderen, en de toegang tot onze website zonder opgaaf van redenen opschorten, blokkeren of beëindigen. Informatie op onze website zal ons niet op enigerlei wijze binden of tot nadere verplichtingen stellen. Wij zijn niet verplicht om tekortkomingen aan onze website te herstellen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze website, tijdelijk of permanent, niet (meer) (volledig) toegankelijk is.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De aangewezen rechter die exclusief bevoegd is om kennis te nemen van enig geschil ten aanzien van onze website is de Rechtbank Amsterdam, Nederland.