Toppenhuzen – Boazum

Nieuwe pijpleiding tussen Toppenhuzen en Boazum

Vermilion gaat vanaf de locatie bij Toppenhuzen aardgas produceren. Daarvoor is de aanleg van een nieuwe ondergrondse pijpleiding nodig die onze locaties bij Toppenhuzen en Boazum verbindt en daar aansluit op de bestaande pijpleiding naar Garyp. Ook gaan we bouwwerkzaamheden uitvoeren op beide locaties. 


Aanleg nieuwe pijpleiding
De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe pijpleiding vinden plaats in de tweede helft van dit jaar. Het tracé van de nieuwe pijpleiding loopt vanaf de locatie bij Toppenhuzen in noordelijke richting naar de locatie bij Boazum en is ongeveer 14 km lang. De leiding heeft een diameter van ongeveer 20 cm en komt ondergronds te liggen op een diepte van minimaal 1,50 meter beneden maaiveld. Om zoveel als mogelijk de invloed op het landschap te voorkomen, maken we op het grootste deel van het traject gebruik van een horizontaal gestuurde boring. Dit betekent dat wij een gat boren en hierdoorheen de pijpleiding trekken. De nieuwe pijpleiding komt bij een horizontaal gestuurde boring op een diepte van maximaal 11 meter beneden maaiveld te liggen. Na afl oop wordt de grond weer naar de oorspronkelijke staat gebracht en is de pijpleiding niet zichtbaar. Daarna wordt het tracé netjes opgeruimd.

Werkzaamheden met zo min mogelijk overlast
Rond het tracé zullen veel activiteiten zichtbaar zijn, zoals graafmachines en medewerkers. Ook zullen van en naar het tracé veel transportbewegingen merkbaar zijn. Hiervoor wordt er, in overleg met de gemeente en eigenaren, verschillende in- en uitritten gemaakt voor het traject en zijn er transportroutes voor het werkverkeer. Voor de werkzaamheden van de nieuwe stalen leiding, komen op verschillende plekken werkstroken van 10 tot 25 meter breed langs het tracé. Deze werkstrook rasteren we af, we leggen een tijdelijke rijbaan aan en verwijderen bestaande begroeiing. 

Voor het ingraven van de leiding wordt een sleuf gegraven die, als het nodig is, wordt bemalen om het grondwater uit de sleuf te houden. De leiding wordt met kranen in deze sleuf getild. De werkzaamheden voor de aanleg van de pijpleiding zijn zoveel mogelijk overdag. De werkzaamheden voor de horizontaal gestuurde boring gaan aan één stuk door en kunnen incidenteel in de avond en nacht plaatsvinden. Dit proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. De activiteiten worden dan plaatselijk verlicht en de omgeving kan hier hinder van ervaren. Afhankelijk van de weersomstandigheden, duren de werkzaamheden langs het totale tracé ongeveer vijf maanden.

Locaties voorbereiden
Om de locaties bij Toppenhuzen en Boazum gereed te maken, zijn bouwwerkzaamheden nodig, zoals nieuwe asfaltering, het plaatsen van hekken en installaties. Deze bouwwerkzaamheden zijn zoveel als mogelijk overdag, maar kunnen ook een enkele keer ‘s avonds plaatsvinden, waarbij plaatselijke verlichting wordt gebruikt. Hierdoor zijn er activiteiten te zien op beide locaties in de periode van augustus tot en met begin 2024.

Vragen en antwoorden

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie, vragen of meldingen over dit project via:

  • Telefoon: 0517 – 493 347

Bij een boring in 1972 is op de locatie bij Toppenhuzen vastgesteld dat er aardgas in de ondergrond aanwezig is. Er is toen wel een locatie aangelegd, maar geen pijpleiding om het Oppenhuizen-veld in productie te nemen. Vermilion heeft de concessie in 2013 overgenomen en wil de productie opstarten. Om het aardgas uit het Oppenhuzien-veld naar het gasbehandelingsstation bij Garyp te kunnen transporteren, is een nieuwe ondergronde pijpleiding nodig. Op de locatie bij Boazum wordt de nieuwe pijpleiding aangesloten op de bestaande leiding naar Garyp. Na behandeling wordt het gas overgedragen aan de Gasunie.

De nieuwe leiding heeft een diameter van ongeveer 20 cm en komt ondergronds te liggen op een diepte van minimaal 1,50 meter beneden maaiveld. Om zoveel als mogelijk de invloed op de verschillende percelen te beperken, maken we op het grootste deel van het traject gebruik van een horizontaal gestuurde boring. Dit betekent dat wij geen sleuf graven, maar een gat boren en hierdoorheen de pijpleiding trekken. De nieuwe pijpleiding komt bij een horizontaal gestuurde boring op een diepte van maximaal 11 meter beneden maaiveld te liggen. Na afloop wordt de grond weer naar de oorspronkelijke staat gebracht en is de pijpleiding niet zichtbaar. Daarna wordt het tracé netjes opgeruimd.

Om de locaties bij Toppenhuzen en Boazum gereed te maken, zijn bouwwerkzaamheden nodig, zoals nieuwe asfaltering, het plaatsen van hekken en installaties.

Rond het gehele tracé zullen veel activiteiten zichtbaar zijn:

  • Er komen op verschillende plekken werkstroken (zo smal mogelijk, 10-25m breed) die afgerasterd worden en waarbij de bestaande begroeiing (gewas) wordt verwijderd. Ook wordt er een tijdelijke rijbaan aangelegd. De werkzaamheden voor de aanleg van de pijpleiding zijn zoveel mogelijk overdag.
  • Naar en van het tracé zullen veel transportbewegingen merkbaar zijn. Hiervoor worden er, in overleg met de gemeente en eigenaren, verschillende in- en uitritten gemaakt voor het traject en zijn er transportroutes voor het werkverkeer.
  • De werkzaamheden voor de horizontaal gestuurde boring gaan aan één stuk door en kunnen incidenteel in de avond en nacht plaatsvinden. De activiteiten worden dan plaatselijk verlicht. Dit proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Op de locaties bij Toppenhuzen en Boazum voeren we bouwwerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden zijn zoveel als mogelijk overdag, maar kunnen ook een enkele keer ‘s avonds plaatsvinden, waarbij er plaatselijk wordt verlicht.

De werkzaamheden voor de aanleg van de pijpleiding beginnen in augustus 2023 en duren ongeveer vijf maanden. Afhankelijk van externe factoren, zoals het weer, kan de planning anders lopen.

De bouwwerkzaamheden op de locaties bij Toppenhuizen en Boazum zijn zoveel als mogelijk overdag, maar kunnen ook een enkele keer ‘s avonds plaatsvinden, waarbij er plaatselijk wordt verlicht.

We doen alles om te zorgen dat omwonenden en natuur zo min mogelijk overlast ervaren van onze activiteiten. We stemmen voorzorgsmaatregelen af om overlast voor bewoners zoveel mogelijk te voorkomen. Er is een ecologische toets gedaan en de werkzaamheden worden uitgevoerd met ecologische begeleiding. Onze activiteiten worden gemonitord en er wordt gerapporteerd aan de toezichthouders.

Ons doel is iedereen tijdig en goed te informeren over de uit te voeren werkzaamheden, zodat vooraf duidelijk is wat de omgeving hiervan gaat merken en te voorkomen dat mensen worden verrast door de activiteiten. De uitvoering van de werkzaamheden wordt zorgvuldig besproken met grondeigenaren en omwonenden, betrokken gemeente en andere belanghebbenden, zoals het waterschap en plaatselijke belangen.