Privacy- & Cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Daarom informeren we u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacy- en cookiebeleid te lezen, zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Het navolgende is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vermilion verzamelt door middel van haar website. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke categorieën van persoonsgegevens wij kunnen verzamelen, hoe wij deze gegevens verzamelen en met wie wij deze gegevens delen.

Wanneer u onze website bezoekt, zullen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen die mogelijk persoonsgegevens bevat, zoals informatie over de handelingen die op onze website zijn verricht en data- en tijdgegevens van het bezoek aan onze website. Dit zal door ons worden verzameld door de standaard internetservers van Vermilion of door het gebruik van “cookies” om de kwaliteit en de effectiviteit van onze website te beoordelen. U bent daarbij niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken om de publiek toegankelijke delen van onze website te bezoeken.

Bij gebruik van onze website kunnen persoonsgegevens van u door Vermilion worden verwerkt, bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier invult via de website van Vermilion. Hierbij kunnen mogelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres door Vermilion worden verwerkt. Vermilion verwerkt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Ten aanzien van alle persoonsgegevens die Vermilion door middel van haar website www.vermilionenergy.com/nl verzamelt, is Vermilion Energy Netherlands B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens van Vermilion Energy Netherlands B.V. zijn als volgt:

Vermilion Energy Netherlands B.V.

Hoofdkantoor – Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: +31 (0) 517 493 333

Kantoor – Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 517 493 306

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de volgende verwerkingsdoeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden: (i) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om op een verzoek van u te kunnen reageren  om maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld in geval van het indienen van een aanvraag voor het Omgevingsfonds of anderszins), (ii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Vermilion rust en/of (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vermilion, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan uw grondrechten en de fundamentele vrijheden.

De gerechtvaardigde belangen die Vermilion in dit kader behartigt zijn het verbeteren van de prestaties, de toegankelijkheid en de inhoud van haar website en het verbeteren van haar dienstverlening.

Uw persoonsgegevens zullen slechts met entiteiten die deel uitmaken van de Vermilion Groep (en hun fiscale, juridische en overige adviseurs) worden gedeeld.

Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan een groepsvennootschap in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte en waarvan niet door de Europese Commissie is bepaald dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan zullen uw persoonsgegevens alleen worden doorgegeven indien er passende waarborgen worden geboden om uw persoonsgegevens te beschermen. Internationale doorgiften van persoonsgegevens binnen de Vermilion Groep naar landen zonder een passend beschermingsniveau vinden plaats op basis van de toepassing van de door de Europese Commissie goedgekeurde Standard Contractual Clauses. Een kopie van de Standard Contractual Clauses kan worden opgevraagd via infonl@vermilionenergy.com.

Vermilion bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens alleen zo lang als noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, zoals bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst met u, tenzij Vermilion een wettelijk recht of verplichting heeft de gegevens langer te bewaren, of de gegevens nodig zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

De AVG voorziet u van bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals:

  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die we over u houden en controleren of we die rechtmatig verwerken.
  • Het recht op rectificatie, wissing of aanvulling van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste informatie laten rectificeren, wissen of aan laten vullen.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een machine-leesbare vorm) voor zover deze verstrekking relevant is in het kader van uw relatie met Vermilion.
  • Het recht op verwijdering van persoonsgegevens. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is voor ons om door te gaan met verwerking. U heeft ook het recht om ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als u uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hierna) heeft uitgeoefend.
  • Het recht op beperkte verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten (bijvoorbeeld als u wilt controleren of de persoonsgegevens juist zijn of u het doel voor verwerking wilt controleren).
  • Het recht onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht kan van toepassing zijn als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vermilion.

Indien u één of meerdere van uw bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact op via infonl@vermilionenergy.com. Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u niet tevreden bent met hoe Vermilion uw persoonsgegevens verwerkt en we uw verzoek niet naar tevredenheid konden afhandelen.

Vermilion verwerkt geen persoonsgegevens van u ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profiling). Er geldt ook geen wettelijke of contractuele verplichting op grond waarvan u uw persoonsgegevens aan Vermilion dient te verstrekken. In sommige gevallen kan het verstrekken van uw persoonsgegevens wel een voorwaarde zijn om een overeenkomst met u aan te gaan, aangezien Vermilion anders niet tot uitvoering van de overeenkomst met u kan overgaan. Ook is Vermilion gerechtigd om van het aangaan van een overeenkomst met u af te zien dan wel een reeds aangegane overeenkomst met u te beëindigen of te verminderen indien de desbetreffende persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor administratieve doeleinden van Vermilion en/of voor het voldoen aan wettelijke vereisten.

Vermilion behoudt zich het recht voor om deze juridische verklaring en privacyverklaring te allen tijde eenzijdig aan te passen. Indien u enige vraag heeft ten aanzien van de inhoud van deze juridische- en privacyverklaring, neem dan gerust contact op via infonl@vermilionenergy.com.