Vermilion steunt nationale aanpak schadebehandeling

Vermilion steunt de nationale schadebehandeling die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat 20 december 2019 heeft bekend gemaakt. De minister stelt een onafhankelijke commissie in die alle schademeldingen behandelt die betrekking hebben op mijnbouwactiviteiten buiten Groningen. Schademelders worden door de commissie geheel ontzorgd. De commissie heeft de bevoegdheid de schade en de oorzaak daarvan vast te stellen. Indien de commissie concludeert dat de mijnbouwonderneming verantwoordelijk is voor de schade, dan wordt deze op de mijnbouwonderneming verhaald. Fysieke schade door mijnbouwactiviteiten wordt altijd vergoed, daar verandert niets aan. Vermilion is zich ervan bewust dat gaswinning gevoelig ligt in Nederland en hoopt dat deze nieuwe wijze van schadebehandeling het maatschappelijk draagvlak voor gaswinning vergroot.

De onafhankelijke commissie die schademeldingen zal behandelen, is vanaf 1 juli 2020 operationeel. Vanaf dat moment kunnen mensen die schade door mijnbouwactiviteiten vermoeden, zich melden bij de commissie. Minister Wiebes wil dat deze manier van schadebehandeling niet alleen gaat gelden voor gaswinning uit kleine velden, maar in de toekomst ook voor geothermie en zoutwinning.

Uitspraken commissie bindend

De burger wordt ontzorgd, doordat de commissie de bevoegdheid heeft experts in te huren die de oorzaak van een schade kunnen vaststellen. Mensen hoeven zelf dus niet de schadeoorzaak aan te tonen, dit wordt voor hen gedaan. Indien fysieke schade (deels) is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten, wordt deze schade verhaald op het betreffende mijnbouwbedrijf. De uitspraken van de commissie zijn bindend voor het mijnbouwbedrijf. Mijnbouwbedrijven waren al wettelijk aansprakelijk voor eventuele schade, en dat blijft zo.

Waarom gaswinning?

Op dit moment is de Nederlandse energievoorziening nog voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen (steenkool, olie en gas) en aardgas voorziet in ruwweg 40% van onze primaire energiebehoefte. Aardgas is de fossiele brandstof met de minste CO2-uitstoot en dus het minst belastend voor het klimaat. Aardgas is de beste brandstof om de energietransitie te faciliteren. Nederlands gas is beter voor het milieu dan buitenlands gas en import van gas vergroot onze afhankelijkheid van andere landen voor onze energie.