Seismisch onderzoek door Vermilion gaat nieuwe fase in

Het seismisch onderzoek door Vermilion Energy in een deel van Fryslân, een gebied binnen de gemeentegrenzen van Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, gaat een nieuwe fase in. Nu de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, start vanaf half november het daadwerkelijke onderzoek. Het onderzoek duurt tot eind december 2021.

Een 3D-beeld van de ondergrond

Tijdens de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening is aardgas essentieel. Aardgas zorgt tijdens de transitie voor betaalbare en zekere energie. Nederlands gas is daarbij nog veel schoner dan import gas. Daarom wint Vermilion gas uit kleine velden in Nederland voor huishoudens en bedrijven. Vermilion voert het seismisch onderzoek uit om de ondergrond in kaart te brengen en een beter inzicht te krijgen in de aanwezigheid van aardgas en aardwarmte in de diepe ondergrond. Bij een seismisch onderzoek worden geluidsgolven de grond ingestuurd. De onderliggende aardlagen kaatsen de golven terug, die vervolgens worden opgevangen en geregistreerd door geofoons (grondmicrofoons). Aan de hand van deze registraties ontstaat met speciale computersoftware een drie-dimensioneel beeld van de verschillende aardlagen in de ondergrond.

Opwekken geluidsgolven

Er zijn drie technieken voor seismisch onderzoek. Bij alle drie technieken worden de weerkaatsingen van de opgewekte geluidsgolven gemeten aan de oppervlakte met behulp van meetboxen met daaraan verbonden geofoons.

  • Schotgat-seismiek: een methode waarbij in kleine, diepe gaten in de grond een seismische lading wordt ontstoken, die geluidsgolven veroorzaakt. Deze techniek wordt alleen in landelijk gebied toegepast.
  • Vibro-seismiek: bij deze methode zorgen trilplaten onder een speciale vrachtwagen (vibrotruck) voor geluidsgolven in de ondergrond. Dit wordt toegepast in stedelijke gebieden, dorpen en eventuele wegen in de buitengebieden.
  • Airgun-seismiek: hierbij zorgt een speciale boot voor het loslaten van samengeperste lucht in het water, die zorgt voor geluidsgolven in de ondergrond.

Aandacht voor omgeving

In de afgelopen periode zijn de locaties voor het seismisch onderzoek gekozen in nauw overleg met grondeigenaren/ gebruikers, betrokken gemeenten en andere belanghebbenden (zoals natuurbeheerorganisaties en de waterschappen). Ook zijn met hen de werkzaamheden doorlopen en specifieke zaken waar we rekening mee moeten behouden, zoals flora en fauna in natuurgebieden of op het water. Er is gedurende het project ecologische begeleiding in het onderzoeksgebied.

Daadwerkelijke onderzoek start

In de komende periode vindt het opwekken van de geluidsgolven plaats en het meten en registreren van de teruggekaatste golven. Tijdens deze werkzaamheden kan er gedurende korte tijd enige hinder ondervonden door omwonenden als bijvoorbeeld vibrotrucks dicht in de buurt zijn. Op het moment dat de seismische ladingen worden ontstoken kan een dof geluid ervaren worden. Daarnaast rijdt er verkeer door het gebied en lopen er mensen in het gebied die de werkzaamheden uitvoeren. Tijdens de uitvoering vindt constante monitoring plaats of de opgewekte golven binnen de daarvoor geldende normen blijven. Begeleiding vanuit Vermilion is aanwezig bij de uitvoering om toezicht te houden.

Informatievoorziening bewoners

Alle bewoners binnen het onderzoeksgebied hebben half oktober een brief met informatiefolder van ons ontvangen met uitleg over het project en worden plaatselijke belangen op de hoogte gehouden. Verder zijn er twee informatiemarkten georganiseerd in Balk op 27 oktober en in Koudum op 4 november. Hier konden bewoners met Vermilion in gesprek over het project. Daarnaast kan iedereen tijdens kantooruren terecht bij het projectkantoor voor meer informatie, vragen of meldingen via 06 – 22 25 15 26 of seismiekinfo@vermilionenergy.com.