Vermilion Energy heeft vorig jaar een gastransportleiding aangelegd om de bestaande mijnbouwlocatie aan de Eastwei bij Toppenhuzen te verbinden met de locatie aan de Hegedyk bij Boazum. Daarnaast is de locatie bij Toppenhuzen gereedgemaakt voor productie. 

 

Nieuwe gastransportleiding

De werkzaamheden voor de aanleg van de pijpleiding zijn uitgevoerd van augustus 2023 tot begin 2024. De allerlaatste afwerking in het veld, zoals de laatste stukken land inzaaien, wordt in de aankomende maanden gedaan. We verwachten dat we half augustus klaar zijn. Daarna ziet het landschap er weer hetzelfde uit als vóór de werkzaamheden.

 

Mijnbouwlocatie gereed voor gaswinning

Op de locatie zijn vorig jaar na de zomer veel werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van productie installaties, asfaltering op locatie, nieuwe hekken en de put gereedmaken voor productie. Ook zijn het voorterrein en de inrit vanaf de Eastwei verhard met asfalt en enkele delen van de Eastwei hersteld, daarover zijn tussen de gemeente Súdwest-Fryslân en Vermilion afspraken gemaakt. In overleg met bewoners uit De Grachten en de gemeente, worden er nog bomen en struiken geplaatst en onderhouden om het zicht op de locatie te verminderen.

 

Productie Oppenhuizen gestart

Inmiddels is half juni de fase voor de eerste productie uit het Oppenhuizen-gasveld gestart, in aanloop naar een continue winning. In de weken daarvoor hebben vele technische voorbereidingen en controles plaatsgevonden. Het doel van deze productie is het testen van de geplaatste installaties en de nieuwe gastransportleiding en om de put – die al in 1972 is geboord en daarna onder druk is ingesloten – gereed te kunnen maken voor productie.

De eerste indicatieve testresultaten zijn zoals verwacht: ze laten zien dat de leiding en de technische faciliteiten op de locatie aan de eisen voldoen en dat gaswinning uit dit veld mogelijk is. De eerste productiefase wordt in de aankomende weken nog enkele dagen gestaakt om de put daarna definitief geschikt te maken voor de winning. Hierdoor kunnen er nog beperkte activiteiten te zien zijn op de locatie, omdat de productie goed gemonitord moet worden.

Het geproduceerde aardgas stroomt vanaf de locatie door de pijpleiding naar het gasbehandelingsstation van Vermilion in Garyp. Vervolgens wordt het aardgas aan de Gasunie geleverd die het gas verder transporteert naar Nederlandse huishoudens en bedrijven.

 

Bodemdalingsmetingen uitgevoerd in uw omgeving

Bij gaswinning treedt geleidelijk diepe bodemdaling op, maar meestal niet meer dan een paar centimeter over de duur van tientallen jaren en zeer gelijkmatig over een grote oppervlakte. Dit heeft geen effect op gebouwen. Vermilion heeft  bodemdalingsmetingen laten uitvoeren in de omgeving van het Oppenhuizen gasveld; deze metingen worden regelmatig herhaald, volgens een door Staatstoezicht op de Mijnen goedgekeurd meetplan. Zo wordt de bodemdaling bij gaswinning gemonitord.

Meer informatie over bodemdalingsgegevens?

 

Uitbreiding KNMI-meetnet

KNMI meet met behulp van een uitgebreid meetnetwerk alle seismische activiteit in Nederland. Om het bestaande KNMI-meetnet uit te breiden heeft Vermilion een paar jaar geleden bij Boornzwaag een seismisch station geplaatst en begin 2024 zijn er nog 3 extra versnellingsmeters in de omgeving van het Oppenhuizen gasveld geplaatst. Versnellingsmeters meten de grondbeweging aan het oppervlak en seismische stations zitten tot 200 meter diep en ‘luisteren’ met geofoons naar bevingen. Deze zijn allemaal opgenomen in het KNMI-netwerk en het KNMI beheert alle data. Iedereen kan live volgen wat er in de ondergrond gebeurt. 

 

Toekomstige ontwikkelingen locatie aan de Eastwei

Wij zijn van plan om het aantal putten op de locatie bij Toppenhuzen met maximaal drie boringen uit te breiden om zo het aardgas efficiënter te kunnen winnen. In maart 2023 is een eerste melding door ons gedaan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op 23 oktober 2023 is een besluit genomen. Dit besluit geeft aan dat de reguliere vergunningsprocedures gevolgd kunnen worden, en niet de projectprocedure (voorheen Rijkscoördinatieregeling). Op 18 oktober 2023 hebben we vergunningen aangevraagd voor de drie boringen die wij vanaf de huidige locatie willen uitvoeren. Deze vergunningaanvragen zijn in behandeling bij EZK. Op 15 maart 2024 is een actualisatie van het huidige winningsplan Oppenhuizen ingediend. Zowel de vergunningaanvraag als het gewijzigde winningsplan zijn nog in behandeling en niet gepubliceerd.

Meer informatie over mijnbouwvergunningen?