Veelgestelde Vragen

Gevolgen & Risico’s​

In Nederland produceren we alleen gas uit kleine gasvelden als het veilig en verantwoord kan.

Bij elke vorm van mijnbouw zijn er gevolgen en mogelijke risico’s. Daar gaan we in de vragen hieronder verder op in. Eventuele gevolgen en risico’s brengen we vooraf in kaart. Dat staat in het zogenaamde Winningsplan, waarin alle details van een project staan beschreven. Zowel voor als tijdens de gasproductie wordt alles streng gecontroleerd. Dit doen we om te beginnen als Vermilion zelf. Daarnaast controleren verschillende onafhankelijke instanties ons werk ook.

Meer weten?

Alles wat we doen, wordt continu getoetst en gecontroleerd door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarnaast voeren verschillende onafhankelijke organisaties, zoals de Technische Commissie Bodembeweging, het KNMI en TNO, metingen en controles uit. Dat is een goede zaak: zo staat veiligheid voorop.

Meer weten?

Wij voeren onze activiteiten uit volgens het nationale beleid van de Rijksoverheid en de mijnbouwregelgeving. Voordat wij onze activiteiten kunnen uitvoeren, zijn verschillende vergunningen nodig. Daarom werken wij alleen als we alle vergunningen hebben gekregen van het bevoegd gezag. Dit is meestal de minister van Economische Zaken en Klimaat. Volgens het nationale beleid is gasproductie uit kleine velden op dit moment nog nodig zolang het veilig en verantwoord kan.

Meer weten?

Bodemdaling vindt bijna overal in Nederland plaats. Ook op plaatsen waar geen gasproductie is. Bodemdaling kent veel oorzaken. Bijvoorbeeld verzakking door oxidatie van veengronden. Dit proces is in Nederland al eeuwenlang gaande. Het gebeurt in de ondiepe ondergrond (minder dan enkele honderden meters diep). Daardoor heeft dit vaak veel gevolgen voor het oppervlak. Ook bij gasproductie treedt bodemdaling op. Dat gebeurt door processen in de diepe ondergrond. Daardoor heeft dit geen merkbare gevolgen voor het oppervlak.

Meer weten?

Aardgas zit op meer dan twee kilometer diepte onder druk in een poreuze gesteentelaag. Bijvoorbeeld zandsteen- of kalksteen. Bij gasproductie laat men het gas ontsnappen door een put. Hierdoor daalt de druk in het reservoir. Het gevolg daarvan is dat de poriën een klein beetje inzakken. Dit komt door het gewicht van de bovenliggende aardlagen. Er is dan minder gas in de poriën over om tegendruk te leveren. Dat noemen we compactie. Als dit gebeurt, zakken ook de lagen erboven een beetje. Bij dat dalingsproces verdeelt het volume van de compactie zich. Zo kan aan de oppervlakte een hele geleidelijke bodemdalingskom ontstaan. Deze komvorming vindt plaats over een groot gebied en het gebeurt heel geleidelijk, over tientallen jaren.

Meer weten?

De bodemdaling in het diepste punt van de bodemdalingskom is uiteindelijk meestal enkele centimeters. Dit komt neer op een hoogteverschil van 1 tot 2 millimeter per strekkende 100 meter. Dit is zo weinig, omdat het geleidelijk gaat en omdat de oppervlakte van de kom zo groot is.

Meer weten?

Nee, daar is het zakkingsverschil tussen de ene kant van het huis en de andere kant simpelweg te klein voor. Dit komt van de voorkant tot de achterkant van een woning neer op een hoogteverschil van een vel papier. Voor gebouwen en infrastructuur heeft dit geen directe gevolgen.

Meer weten?

Dat gebeurt met waterpassing en gps. Wij voeren regelmatig bodemdalingsmetingen uit. Dit doen we volgens een meetplan dat we hebben voorgelegd aan het Staatstoezicht op de Mijnen. De resultaten van de bodemdalingsmetingen presenteren we aan betrokken lokale overheden. Daarnaast publiceren we de resultaten hieronder.

Resultaten bodemdalingsmetingen
Meer weten?

Nee. Wij winnen aardgas uit kleine gasvelden. Deze velden zijn duizend tot zelfs tienduizend keer kleiner dan het Groningse gasveld. Daarom is het uitgesloten dat problemen ontstaan zoals in Groningen.

Bij elke vorm van gasproductie is er altijd een minimale kans op een lichte beving. Het risico hierop is bij kleine gasvelden echter wel verwaarloosbaar klein.

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft een landelijk meetnetwerk. Dat meet nauwkeurig wat er in de ondergrond gebeurt. Als een beving zou plaatsvinden, gebruikt het KNMI speciale meetapparatuur. Zo kunnen ze het epicentrum en de kracht van de beving bepalen. Daarnaast wordt in zo’n geval de grondbeweging geschat in het gebied rond het epicentrum. De meetgegevens helpen mee om te kunnen beoordelen of een gemelde gebouwschade is veroorzaakt door een mijnbouwactiviteit.

Meer weten?

Ja. Wij zijn ervan overtuigd dat onze manier van werken veilig en verantwoord is. Toch begrijpen we dat gasproductie tegenwoordig voor veel mensen een gevoelig onderwerp is. Wij doen ons best om zorgen te verminderen. Wij hebben daarom zelf een extra netwerk van meetapparatuur (geofoonstations en accelerometers) geplaatst. Zo kunnen we het KNMI-meetnet verder verdichten. De locaties en specificaties hiervoor zijn gekozen in overleg met het KNMI. Alle stations zijn aangesloten op het meetnet van het KNMI. De gegevens worden zonder tussenkomst van Vermilion beheerd door het KNMI. De stations zijn online en live te bekijken (al zijn de signalen alleen door experts te interpreteren). De gebieden waar wij actief zijn, behoren zodoende tot de beste en meest nauwkeurig gemeten gebieden van heel Nederland.

Meer weten?

Wie schade veroorzaakt, moet dit netjes afhandelen. Dat geldt voor alle burgers en bedrijven in Nederland. Dus ook voor ons. Wij vergoeden alle schade die het gevolg is van onze activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat dit onafhankelijk beoordeeld wordt. Daarom zijn wij sinds de zomer van 2020 aangesloten bij de Commissie Mijnbouwschade van de Rijksoverheid. De belangrijkste taak van deze commissie is om zorgen weg te nemen bij mensen. Deze commissie is volledig onafhankelijk en beoordeelt elke schademelding. Het oordeel van de commissie is altijd bindend.

Meer weten?

U kunt bij de Commissie Mijnbouwschade uw schade melden.

Meer weten?

Nee. De Technische Commissie Bodembeweging heeft het nut van de nulmeting aan gebouwen geëvalueerd. Dit was in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De commissie beveelt een nulmeting niet aan. Vanaf 2019 wordt de bouwkundige opname daarom niet meer standaard voorgeschreven bij de goedkeuring van een winningsplan.

Vóór 2019 zijn winningsplannen van Vermilion goedgekeurd met het voorschrift voor een bouwkundige opname. Dit betekent dat wij opnames uitvoerden aan een representatieve selectie van bouwwerken in de omgeving van het gasveld die gevoelig zijn voor bodembeweging. Deze zijn uitgevoerd en afgerond. Bewoners die hebben meegedaan, kunnen het bouwkundig rapport online vinden. Daarnaast zijn de eindrapporten van de uitgevoerde bouwkundige opnames per winningsplan hieronder te vinden.

Eindrapporten per winningsplan