VDW

Project VDW

Vermilion heeft nieuwe plannen voor de productie van aardgas voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor het project VDW is een zogenaamde rijkscoördinatieregeling gestart. Het gaat hier om twee kleine velden, genaamd VDW-A en VDW-B. De gasvelden strekken zich uit onder het grondgebied van de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert dit proces en betrekt (regionale) overheden nauw bij de invulling van de procedure. Er wordt alvast in de geest van de nieuwe omgevingswet gewerkt, wat inhoudt dat belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken over dit project. In dit traject worden alle vergunningen geschreven en beoordeeld, en wordt een uitgebreide milieueffectrapportage opgesteld.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) moet vastgesteld worden door de Staatssecretaris van EZK, voordat er de nodige onderzoeken gedaan kunnen worden om een milieueffectrapport (MER) en integrale effectenanalyse (IEA) op te stellen.

Integrale effectenanalyse en milieueffectrapport

Vanuit de NRD zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd voor het project gaswinning VDW. Hieruit zijn twee documenten opgesteld: MER fase 1 en IEA. Beide liggen van 10 mei tot en met 6 juni ter inzage en iedereen kan een reactie geven op deze stukken bij EZK. Tijdens deze terinzagelegging is er door EZK een informatieavond georganiseerd op 17 mei 2022 in Wilhelminaoord. Hier konden bewoners vragen stellen over het project.

Participatie gaswinning VDW

Participatie van de omgeving is belangrijk en daarom is er door EZK en Vermilion een participatieplan opgesteld voor het project gaswinning VDW. Het participatieplan is een levend document.

Criteria voor een nieuwe gasproductielocatie

Om gas te kunnen produceren moet een gasveld worden aangeboord. Het boren gebeurt vanaf een locatie die zo gunstig mogelijk ligt ten opzichte van het ondergrondse doel. Na een succesvolle boring moet productie vanaf die locatie ook goed mogelijk zijn.

Een eerste stap is onderzoeken of er een bestaande locatie aanwezig is, waarvandaan één of meerdere gasvelden veilig en efficiënt kunnen worden bereikt en waarvandaan aanvullende productie mogelijk is.

Als er geen bestaande locatie voorhanden is, moet er een nieuwe locatie worden gezocht. 

Bij het zoeken naar een geschikte locatie moet aan een aantal criteria worden voldaan. De locatie moet bijvoorbeeld in de omgeving passen, goed bereikbaar zijn en de ondergrondse doelen moeten veilig en economisch aangeboord kunnen worden.

Meer weten?

Gerelateerde nieuwsartikelen

Staatscourant (mei 2022):

Kennisgeving Milieueffectrapportage en Integrale Effectenanalyse gaswinning VDW

Staatscourant (april 2022):

Kennisgeving NRD gaswinning VDW

Staatscourant (augustus 2021):

Kennisgeving gaswinning VDW (concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau)

Staatscourant (december 2020):

Kennisgeving voornemen en participatie rijkscoördinatieregeling VDW